අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි භෞතික රූප කලාප

භෞතික රූප කලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close