නිවනට අදාල කරුනු ලෝකයේ අසාරත්වය දැකීම

ලෝකයේ අසාරත්වය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close