නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රඥාව නැමති ආලෝකය

ප්‍රඥාව නැමති ආලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා