නිවනට අදාල කරුනු බුද්ධ ප්‍රසාදය

බුද්ධ ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා