නිවනට අදාල කරුනු පුක්කුසාති රජ

පුක්කුසාති රජ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා