නිවනට අදාල කරුනු අනුමාන ඥාණය

අනුමාන ඥාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close