අමනුෂ්‍ය බලවේග උදාවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා