අමනුෂ්‍ය බලවේග වලට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා