ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් සතර බ්‍රහ්ම විහරණයෙන් සෙත් පැතීම

සතර බ්‍රහ්ම විහරණයෙන් සෙත් පැතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා