ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත පින

සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත පින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා