ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් කාම,රූප,අරූප ලෝක තේරුම් ගැනීම

කාම,රූප,අරූප ලෝක තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close