උදාවන ධර්ම උදා නොකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close