කැමතිසේ නැති ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා