පැවැත්ම තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා