ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් බුද්ධ ඥාණය අන් අයට නොතේරෙන බව

බුද්ධ ඥාණය අන් අයට නොතේරෙන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා