අවිද්‍යාවේ කොටුවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා