චිත්‌තානුපස්‌සනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා