ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් අර්ථය වැහිලා සම්ප්‍රදායික ක්‍රම

අර්ථය වැහිලා සම්ප්‍රදායික ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා