හේතුව මේ ලොව ඵලය පසු ලොව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා