‍ලෝකයේ භය 5 සහ වෛර 5 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා