ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ඥාණ ගොචර පරිසරය ගොඩ නගා ගැනීම

ඥාණ ගොචර පරිසරය ගොඩ නගා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close