ත්‍රිවිධ රත්නයේ සරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා