උප්පත්ති හදුනා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close