ගොඩ නගා ගන්නා බවයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා