ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් පාංසකූලය දෙන්න මුල පටන් ගැන්ම

පාංසකූලය දෙන්න මුල පටන් ගැන්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා