ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් තර්ක කරන්නන් මුලාවට පත්විම

තර්ක කරන්නන් මුලාවට පත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close