ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගොචරවන ආකාරය

පංච ඉන්ද්‍රියන්ට ගොචරවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා