ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් චන්ද්‍රයාගේබලපෑම මත වැසි හට ගන්නා ආකාරය

චන්ද්‍රයාගේබලපෑම මත වැසි හට ගන්නා ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා