ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් එක මාසයකට පෝය දෙකක් එන ආකාරය

එක මාසයකට පෝය දෙකක් එන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා