ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ගෙවි තැනට කාල සීමාව වැදගත් වන ආකාරය

ගෙවි තැනට කාල සීමාව වැදගත් වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close