නිවනට අදාල කරුනු ධර්මය තුලින් බුදුන් දැකිම

ධර්මය තුලින් බුදුන් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close