නිවනට අදාල කරුනු පැවැත්ම සහ මාර්ග ඵල

පැවැත්ම සහ මාර්ග ඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා