නිවනට අදාල කරුනු අපායේ දුක් විඳින ආකාරය

අපායේ දුක් විඳින ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close