නිවනට අදාල කරුනු ප්‍රඥා ගෝචරව ණය ගෙවන ආකාරය

ප්‍රඥා ගෝචරව ණය ගෙවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා