නිවනට අදාල කරුනු සියල්ල කැමතිසේ නොපවතින බව

සියල්ල කැමතිසේ නොපවතින බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close