භාවනාවමෛත්‍රී ඥාණ සම්පයුත්ත බව

ඥාණ සම්පයුත්ත බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close