භාවනාවමෛත්‍රී රාග ද්වේෂ මෝහ නිරෝධ කිරීම

රාග ද්වේෂ මෝහ නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close