භාවනාවමෛත්‍රී පින ගත යුතු ආකාරය

පින ගත යුතු ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close