භාවනාවමෛත්‍රී නිවනට අවශ්‍ය දේ

නිවනට අවශ්‍ය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close