භාවනාවමෛත්‍රී ලෝකය රෝගයක් බව

ලෝකය රෝගයක් බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close