භාවනාවමෛත්‍රී ලෝකය අනාථ බව සහ නිවන නාථ බව

ලෝකය අනාථ බව සහ නිවන නාථ බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close