ඇලීම සහ ගැටිම දුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close