පිටාර හෙවත් පිට ආරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close