ස්වාභාවධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close