නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය විද්‍යා උදපාදී

විද්‍යා උදපාදී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close