නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ප්‍රඥා උදපාදී

ප්‍රඥා උදපාදී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close