නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය චක්ඛුං උදපාදී

චක්ඛුං උදපාදී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close