නිවනට අදාල කරුනු තෘෂ්ණාවෙන් මිදීම

තෘෂ්ණාවෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close