නිවනට අදාල කරුනු දුටු නිවන කරා ගමන්කිරීම

දුටු නිවන කරා ගමන්කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close