ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සර්ව රත්‍රික පිරිත් දේශනය

සර්ව රත්‍රික පිරිත් දේශනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close